Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby v osobnej doprave

podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. (v ďalšom len „zákon o ochrane osobných údajov“)

 

Prevádzkovateľ:  mallbooking.com s.r.o.

                            Inžinierska 14, 040 11 Košice

                            Slovenská republika

                            IČO: 45 453 501

                            DIČ: 2022989496      

 

Dotknuté osoby: cestujúci, zamestnanci prevádzkovateľa, účastníci cestnej premávky  

 

Práva dotknutých osôb sú presne popísané v § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

Napr.:

Máte právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

-  potvrdenieči sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané,

-  vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal vaše osobné údaje na spracúvanie,

-  likvidáciu vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; toto právo možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb,

-  likvidáciu vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Máte právo na základe písomnej žiadosti, alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov, alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do vašich práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že vaša námietka je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie ste namietali, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Ako dotknutá osoba pri podozrení, že sa vaše osobné údaje neoprávnene spracúvajú, môžete podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.