Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby

Pri spracovávaní dát sa zaväzujeme riadiť zákonom NRSR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnení a európskym nariadením č. 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation) (v ďalšom len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ:  mallbooking.com s.r.o.

                            Súľovská 21, 040 11 Košice

                            Slovenská republika

                            IČO: 45 453 501

                            DIČ: 2022989496

Práva dotknutých osôb sú presne popísané v § 19 - § 28 zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z..

V súvislosti s novým európskym nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) Vás prosíme o vyjadrenie Vášho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov na našich stránkach, našou spoločnosťou. Účelom nového európskeho nariadenia je väčšia ochrana Vašich osobných údajov a Váš väčší prehľad o ich spracovaní a Vašich právach.

Vaše údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne, alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je výhradne dobrovoľné a už poskytnutý súhlas môže klient kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaní a plne ho rešpektujeme.

1. Účely spracovania

Vaše údaje budeme spracovávať za účelom realizácie Vašich objednávok, objednaných služieb, vydaním cestovných lístkov, fakturáce alebo pre doručenie objednávok na Vašu kontaktnú adresu, alebo e-mail.

2. Rozsah spracovania

Spracovávame nasledujúce údaje zákazníka (objednávateľa, cestujúceho), ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu objednávok: meno, priezvisko, ulica, psč, mesto, štát, telefón, mobilný telefón, IČO, DIČ, e-mail, IP adresa, dátum narodenia (nepovinný údaj).

3. Doba spracovania

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (podľa zákona o účetníctve) od poslednej realizovanej objednávky.

4. Cookies

Pre prizpôsobenie obsahu nášho portálu Vašim preferenciám používame cookies. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré odosielajú náš web do Vášeho počítača alebo mobilného zariadenia, kde ich ukladá. Pokiaľ nesúhlasíte s použitím cookies, nastavte si pravidlá pre použitie cookies vo Vašom prehliadači. V prípade, že zakážete použitie cookies, môže byť funkčnosť webu obmedzená.

5. Webové merače

Ide sa o konverzné alebo pixelové kódy/značky, prípadne malé grafické obrázky, ktoré môžu byť zahrnuté na našom webe z dôvodu identifikácie užívateľov a marania ich návštevnosti a chovánia na stránke.

6. Reklamné služby

Na našich stránkach využívame Vaše kontakty k zasielaniu reklamných či obchodných oznamov, nepredávame ich tretím stranám. Užívateľ má možnosť sa kedykoľvek odhlásiť z odberu týchto oznamov.

7. Právo na prístup

Užívateľ má právo na získanie informacií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov

8. Právo na prenositeľnosť údajov

Povinnosťou správcu je poskytnúť majiteľovi údajov všetky o ňom apracovávané informácie v štrukturovanom, bežne používanom, strojovo čiteľnom formáte. Uplatnením tohto práva získava užívateˇk väčšiu kontrolu nad svojími osobnými údajmi a má rovnako možnosť ich v takto získanej podobe predať inému správcovi.

9. Právo na opravu

Užívateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o nápravu.

10. Právo na obmedzenie spracovania

Užívateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje, alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.

11. Právo na vymazanie

Užívateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, ak už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované, alebo spracovávané a ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

12. Právo byť zabudnutý

Užívateľ má právo na prevedenie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul jakýkoľvek zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

13. Právo vzniesť námietku

Užívateľ má právo vzniesť námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov pokiaľ nemá možnosť uplatniť právo na ich vymazanie.

14. Právo podať sťažnosť

Užívateľ má právo podania sťažnosti dozorovému úradu pokiaľ sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je porušené nariadenie GDPR.

15. Zabezpečenie ochrany údajov

Disponujeme modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami zaisťujúcimi ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím.

V prípade neposkytnutia súhlasu a osobných údajov, Vám nebudeme môcť poskytnúť nami ponúkané služby.