mallbooking.com s.r.o., Súľovská 21, 040 11 Košice,

IČO: 45453501, DIČ: 2022989496, IČ DPH: SK2022989496 

vydáva v zmysle Zákona č. 56/2012 Z.z. §4 o cestnej doprave tento

 

PREPRAVNÝ PORIADOK

spoločnosti mallbooking.com s.r.o.

pre vykonávanie osobnej cestnej dopravy - taxislužby

 

           vypracovaný v súlade s §4 zákona NR SR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č.124/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, ďalej zákonom NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a ustanovení §420 a), §421 a), §427, §760 až §764 Občianskeho zákonníka a §374 Obchodného zákonníka, vrátane Čl. 3 písm. j), v súlade so zákonom č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa ako aj zákonom Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

Čl.I

Základné ustanovenia

 1.  Tento prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky dopravcu - spoločnosť mallbooking.com s.r.o.  potrebné na uzavretie prepravnej  zmluvy v taxislužbe.
 2.  Prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na webových stránkach a portáloch dopravcu  (www.airtrans.sk,  www.mallbooking.com,  www.mallboolinkg.sk,...). Po jeho zverejnení je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej  zmluvy a po jej uzatvorení je jej obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov.
 3.  Tento prepravný poriadok upravuje aj základné ceny cestovného a ďalšie úhrady spojené s prepravou cestujúcich, ich batožín a živých  spoločenských zvierat, ako aj podmienky dopravcu, za ktorých sa sadzby uplatňujú (ďalej len tarifné podmienky).
 4.  Prepravný poriadok obsahuje a bližšie špecifikuje podmienky prepravy ako aj práva a povinnosti dopravcu a cestujúceho, zodpovednosť pri  preprave osôb medzi dopravcom a osobami zúčastnenými na preprave, tarifu a  reklamačný poriadok. V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. – o  ochrane osobných údajov je dopravca povinný zachovať mlčanlivosť o zistených osobných údajoch cestujúceho a tieto nezverejňovať a  nesprístupňovať tretím osobám s výnimkou ich použitia pri uplatnení si práv a nárokov voči cestujúcemu, o ktorých rozhoduje súd alebo iný orgán  verejnej moci.

 

Čl. II

Vymedzenie základných pojmov

 1.  Taxislužba je podnikanie, predmetom ktorého je odplatné poskytovanie dopravných služieb verejnosti (jednotlivým cestujúcim alebo skupine  cestujúcich) cestnými motorovými vozidlami, ktoré sú na tento účel typovo schválené, do cieľového miesta a s tým súvisiace služby, podľa zmluvy  o preprave osôb.
 2.  Pre účely tohto prepravného poriadku „ Dopravca“ je prevádzkovateľ taxislužby, ktorý je oprávnený poskytovať dopravné služby verejnosti na  základe zmluvy o preprave osôb.
 3.  Pre účely tohto prepravného poriadku „ Objednávateľ “ je osoba, ktorá uzavrela s dopravcom zmluvu o  preprave cestujúceho, alebo skupiny  cestujúcich - prepravca. Objednávateľom je osoba, ktorá platí cenu za realizáciu prepravy dopravcovi.

Čl.III

Zmluva o preprave osôb, vznik, obsah

Zmluvný vzťah medzi dopravcom a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb podľa § 760 až § 764 Občianskeho zákonníka ( ďalej len „ prepravná zmluva “ ).

 

 1.  Cestujúci, ktorý za uhradené cestovné použije dopravný prostriedok dopravcu, vzniká zmluvou o preprave osôb právo, aby ho dopravca prepravil  do miesta určenia uvedeného v zmluve.
 2.  Prepravná zmluva vzniká na základe konania objednávateľa prepravy, ktorým dáva nepochybne najavo, že súhlasí s  týmito prepravnými  podmienkami a chce uzavrieť prepravnú zmluvu a to spravidla tým, že zaplatí dojednané cestovné, čím súhlasí aj s cenou dopravcu za vykonanie  prepravy.

           a) cez on-line predajný systém umiestnený na webových stránkach a portáloch dopravcu ( www.airtrans.sk,  www.mallbooking.com,  www.mallbooking.sk,... ). Rezervácia služieb prepravcu nie je možná bez uhradenia vopred stanovenej, alebo dohodnutej ceny prepravy.

           b) cez zmluvných partnerov dopravcu,

           c) na kontaktnom mieste dopravcu.

          -  odporúčame klientom, aby si prepravu zabezpečovali (kupovali) v predstihu, keďže máme obmedzený počet vozidiel a môže sa stať, že na požadovaný termín a smer prepravy budú vozidlá vypredané.

 

 1.  Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy má cestujúci právo oboznámiť sa s platnou tarifou taxislužby, ktorá je súčasťou  prepravného poriadku.
 2.  Rozsah prepravnej povinnosti dopravcu: Dopravca má prepravnú povinnosť voči každému cestujúcemu, ktorý sa chce prepraviť do miesta určenia  a zároveň ktorý je v mieste začatia prepravy v dojednanom čase pripravený nastúpiť do vozidla dopravcu. Pokiaľ cestujúci mešká s nastúpením do vozidla viac ako 30 minút oproti objednanému času odchodu, neoznámi meškanie a vodič sa mu nevie dovolať, zaniká povinnosť dopravcu vykonať prepravu podľa prepravnej  zmluvy. Z dôvodu zrušenia prepravy pre omeškanie cestujúceho podľa predchádzajúcej vety, je dopravca oprávnený ponechať si už uhradené  cestovné (resp. akúkoľvek jeho časť) a naložiť s ňou podľa vlastného uváženia.
 3.  Dopravca má prepravnú povinnosť voči cestujúcemu iba pokiaľ mu to umožňujú prepravné podmienky, najmä technický stav a kapacita vozidla taxislužby podľa osvedčenia o evidencii vozidla, spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť (napríklad: nepriaznivé  poveternostné podmienky). Prepravná povinnosť dopravcu taktiež neplatí, ak cestujúci nie je podľa prepravného poriadku spôsobilý na prepravu.
 4.  V prípade nevykonania prepravy v dojednanom rozsahu, z dôvodov na strane dopravcu má cestujúci právo na náhradu škody v rozsahu  maximálne v  hodnote dojednaného a uhradeného cestovného. Nároku na náhradu škody z  prepravy, alebo v dôsledku jej nevykonania riadne a včas z dôvodu na strane dopravcu, sa cestujúci vopred nevzdáva, ale tento rozsah limituje na rozsah stanovený podľa predchádzajúcej vety.
 5.  Pokiaľ cestujúcemu mešká let a preto je ohrozené jeho včasné a riadne dostavenie sa do miesta na uskutočnenie prepravy, je povinný o tom  bezodkladne informovať dopravcu (dispečing, alebo vodiča) vrátane oznámenia predpokladaného skutočného času príletu. Dopravca  na základe oznámenia cestujúceho pozdrží uskutočnenie prepravy o dobu zodpovedajúcu oznámenému času príletu, maximálne však o 3 hod. (čakanie prvých 30 minút je zarátané v cene privátnej prepravy), po predplatenom čase čakania (30 minút) je dopravca oprávnený účtovať 10 € za každú započatú polhodinu (30 minút) čakania. V prípade ak cestujúci, ktorý ohlási meškanie a nepríde na miesto výzdvihu v dohodnutý čas a nie je možné sa s ním spojiť a komunikovať, vodič je oprávnený opustiť výzdvižné miesto po predplatenej polhodine čakania.
 6.  Uskutočnením prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť  určené cestovné podľa tarify taxislužby. Odmietnutie zaplatenia cestovného sa rieši privolaním Polície a je vymáhateľné súdnou cestou. Cestujúci je  povinný zaplatiť dopravcovi zákonom určený úrok z omeškania.

Čl. IV

Podmienky odstúpenia od zmluvy o preprave osôb

 1.  Ak dopravca nemôže vykonať prepravu alebo ju nemôže vykonať za dojednaných podmienok, je povinný upovedomiť o tom bez meškania  objednávateľa. Ak objednávateľovi nevyhovujú dopravcom navrhnuté nové podmienky, je oprávnený od zmluvy odstúpiť. V tomto prípade dopravca vráti objednávateľovi plnú hodnotu zaplateného cestovného lístka.
 2.  Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak nie sú objednávateľom splnené podmienky prepravnej zmluvy, alebo ustanovenia  prepravného poriadku.
 3.  Po zakúpení cestovného lístka (eTicketu), može objednávateľ (kupujúci) z akýchkoľvek dôvodov tento stornovať v celom rozsahu, alebo jeho časť  (ak je naraz zakúpených viac prepráv). Objednávateľ (kupujúci) v takomto prípade má nárok na vrátenie pomernej časti sumy zaplatenej za cestovné, ak:

          a) objednanú prepravu stornuje viac ako 48 hodín pred začatím prepravy – z ceny lístka sa odpočíta poplatok 30 % z celkovej ceny transferu pri úhrade dobropisu na účet v EU

          b) objednanú prepravu stornuje viac ako 48 hodín pred začatím prepravy – z ceny lístka sa odpočíta poplatok 30 % z celkovej ceny transferu pri úhrade dobropisu na účet mimo EU

          c) objednanú prepravu stornuje menej ako 48 hodín pred začatím prepravy je storno poplatok vo výške 100 % z celkovej ceny prepravy, teda objednávateľovi (kupujúcemu) nárok na vrátenie zaplatenej sumy zaniká, t.j. dopravca nevráti žiadne cestovné vynaložené na kúpu.

 1.  Dopravca môže upraviť sadzby storno poplatkov, ktoré zverejní na svojich internetových  stránkach www.airtrans.sk,  www.mallbooking.com,  www.mallbooking.sk ).
 2.  Ochorenie cestujúceho nie je dôvodom pre nárok na vrátenie cestovného.
 3.  Ak cestujúci poruší predpisy alebo zákony tranzitných alebo cieľových štátov, alebo bol zadržaný colnými, prípadne pasovými autoritami, alebo policajnými zložkami, cestovné  sa nevracia. Nepreplácajú sa ani nevyužité cesty.
 4.  V prípade potreby uskutočniť zmenu termínu odchodu je možné túto zmenu uskutočniť za predpokladu, že je viac ako 48 hodín pred  objednaným odchodom privátneho transportu a to bez poplatku, takto preložená preprava sa už nedá stornovať (storno poplatok je 100% z celkovej ceny prepravy) podľa článku XVII.
 5.  V prípade, ak bol cestovný lístok zakúpený on-line prostredníctvom internetu na webových stránka dopravcu  a  objednávateľ (kupujúci) chce vykonať storno lístka, t.j. požaduje vrátenie časti cestovného, musí túto skutočnosť nahlásiť na emailovú adresu transfer@airtrans.sk. O výške storna  rozhoduje dátum a čas odoslania emailu.
 6.  Ak má objednávateľ (kupujúci) potrebu nahlásiť sťažnosť, alebo podnet môže to nahlásiť na emailovú adresu transfer@airtrans.sk.
 7.  Cestujúci je povinný pred nástupom na prepravu sa poistiť a bez poistenia nemôže na prepravu nastúpiť. V prípade, že nastúpi bez poistenia,  zrieka sa nároku na vzniknuté škody spôsobené mu dopravcom, resp. za ktoré nesie zodpovednosť dopravca, ktoré prevyšujú hodnotu  uhradeného cestovného. Odporúčame klientom cestovné poistenie s poistením storna objednanej služby, ktoré je možné si zakúpiť aj v našom  kontaktnom mieste v Košiciach.
 8.  Dopravca na požiadanie vydá späť cestujúcemu uhradené cestovné, alebo jeho pomernú časť, ponížené o storno poplatky. Tým nie je dotknuté  právo dopravcu príslušnú sumu poukázať bezhotovostne na účet cestujúceho, resp. poštovou poukážkou v prospech cestujúceho, pokiaľ sú  dopravcovi známe k tomu potrebné údaje objednávateľa (kupujúceho).
 9.  Vzájomné pohľadávky dopravcu a cestujúceho vyplývajúce zo zmluvy o preprave nie je možné postúpiť tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej  strany. Zmluvné strany sa dohodli, že jednostranne je možné započítať  vzájomné pohľadávky bez obmedzenia.
 10.  Vodič vozidla taxislužby môže odmietnuť vykonať prepravu, alebo nedokončiť začatú prepravu, ak:

           a)  to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody,

           b) cestujúci počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje, kŕmi prepravované zviera, alebo na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby, alebo inak ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť, zdravie a život vodiča alebo spolucestujúcich,

           c) cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné naraz prepraviť, alebo chce prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možné prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore,

 1. Ak vodič vozidla taxislužby odmietne prepraviť cestujúceho z dôvodu podľa Čl. IV odsek 12 c), je povinný ohlásiť to dispečingu so snahou  zabezpečiť pristavenie najbližšie voľného a vhodného vozidla taxislužby. V tomto prípade dopravca nenesie zodpovednosť za odmietnutého  cestujúceho a nevracia zaplatené cestovné.
 2. Cestujúci môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca alebo vodič vozidla taxislužby porušil zmluvné podmienky, alebo podmienky prepravného poriadku.

Čl. V

Obchodné podmienky on-line predaja cez internet

 1.  Tieto obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi majiteľom zakúpeného cestovného lístka na strane jednej a prevádzkovateľom, spoločnosťou mallbooking.com s.r.o. na strane druhej.
 2.  Dopravca mallbooking.com s.r.o. predáva cestovné lístky on-line prostredníctvom vlastného predajného systému na svojich webových stránkach  a portáloch. Hlavným cieľom internetového on-line predaja lístkov je uľahčiť všetkým záujemcom získavanie informácií o voľných miestach,  termínoch, časoch odchodov, akciových cenách a predovšetkým realizácia priameho predaja lístkov, bez nutnosti ďalšej komunikácie, alebo  osobného stretnutia. Naša spoločnosť ponúka predovšetkým transfery z Košíc na letisko v Budapešti, Krakove, Rzeszówe a Viedni. Cestu zo  zahraničia na SR je možné objednať prostredníctvom siete našich partnerských leteckých agentúr a cestovných kancelárií (zoznam partnerov, kde  je možné osobne si zakúpiť cestovné lístky, na požiadanie).
 3.  Majiteľ cestovného lístka je osoba, ktorá získala lístok priamo na kontaktnom mieste spoločnosti mallbooking.com s.r.o., alebo jeho zakúpením  cez internetové stránky spoločnosti. V prípade, ak objednávateľ (kupujúci) nie je cestujúci, dopravca nezodpovedá za nedostatočné  informovanie cestujúceho o nástupnom mieste.
 4.  On-line objednávanie cestovných lístkov cez naše internetové stránky a portály je podmienené registráciou užívateľa (objednávateľa), kde je nutné  vyplniť všetky povinné polia formulára, vrátane zadania platnej e-mailovej adresy, ktorá slúži ako prístupové meno do objednávkového systému.  Objednávateľ, ktorý vykonáva objednávku vyplnením formulára, potvrdzuje, že sa oboznámil so "Zmluvnými podmienkami“ pre rezerváciu a  predaj cestovných lístkov v internetovom obchode spoločnosti mallbooking.com s.r.o. a bezpodmienečne v plnom rozsahu s nimi súhlasí.  Rezervácia je  možná len na konkrétne meno objednávateľa, alebo cestujúceho.
 5.  Spoločnosť mallbooking.com s.r.o. registruje a spracováva všetky osobné údaje majiteľa cestovného lístka (objednávateľa), ktoré získala na  základe nadobudnutého zmluvného vzťahu. Sú to predovšetkým meno, priezvisko, adresa, telefónny a  e-mailový kontakt. Tieto údaje môžu byť  použité zo strany ProBiznis s.r.o. výlučne na marketingové účely. Zároveň sa spoločnosť mallbooking.com s.r.o. zaväzuje, že chráni jej zverené  osobné údaje pred odcudzením a prípadným zneužitím tretími osobami.
 6.  Cestovné lístky, zakúpené on-line cez internet sú dostupné klientovi v jeho zákazníckom účte na stránke cez ktorú sa registroval  (www.airtrans.sk,  www.mallbooking.com,  www.mallbooking.sk,...). Po prihlásení do systému si ich zákazník vo svojom zákaznickom účte  môže vytlačiť. Po dohode s call centrom je možné zaslanie uhradeného cestovného lístku klientovi na jeho e-mailovú adresu. V prípade dohody s  call centrom, po preukázaní totožnosti, je možné dostať cestovný lístok priamo od vodiča pri nastupovaní do mikrobusu.
 7.  Zasahovanie do údajov na cestovnom lístku je neprípustné. Pri zistení akýchkoľvek zásahov bude cestujúci vylúčený z prepravy a budú voči nemu  podniknuté právne kroky.
 8.  K uzavretiu zmluvy o preprave osôb dôjde výlučne až zaplatením cestovného a vydaním cestovného lístka. Pri on-line zakúpení cestovného lístka  je transakcia ukončená až potvrdzujúcim e-mailom v prílohe s cestovným lístkom (eTicketom).
 9.  Cestovný lístok (eTicket/Faktúra) je daňovým dokladom, ktorý obsahuje meno, adresu a  tel. číslo objednávateľa, fakturačné údaje zadané  objednávateľom, stručné informácie pre cestujúceho a údaje podľa zákona o účtovníctve.
 10.  Pri kúpe cestovného lístka objednávateľ zadáva v poznámke meno a priezvisko cestujúceho, tel. číslo mobilného telefónu s medzinárodnou  predvoľbou, ktorý bude mať cestujúci pri sebe (ak sám nie je cestujúcim). Ďalej odporúčame uviesť aj číslo letu, prípadne z ktorého letiska a o  koľkej cestujúci prilieta, potrebu detskej autosedačky a vek, alebo hmotnosť dieťaťa, poprípade iné poznámky k objednávke. Tieto informácie môžu  pomôcť napríklad v prípade meškania lietadla, aby naše call centum vedelo operatívne riešiť vzniknuté situácie.
 11.  Cestujúci má včasnou úhradou cestovného lístka rezervované miesto vo vozidle taxislužby. Konkrétne miesto vo vozidle určujeme prostredníctvom  nášho vodiča taxislužby. Zakúpením lístka cestujúci má právo cestovať vozidlom taxislužby výlučne na termíny jázd uvedené v cestovnom lístku.  Cestujúci je na požiadanie vodiča povinný predložiť s cestovným lístkom aj preukaz totožnosti.
 12.  Dojednané cestovné má cestujúci, alebo objednávateľ možnosť uhradiť:

           a)   v hotovosti, alebo platobnou kartou do pokladne nášho zmluvného partnera, alebo na našom kontaktnom mieste,

           b)   on-line platobnou kartou ( kreditnou, alebo debetnou ) počas objednávania cez náš internetový obchod, resp. objednávkový systém,

           c)   prevodom, alebo vkladom na účet dopravcu ( č. účtu: 4016059304/7500, IBAN: SK39 7500 0000 0040 1605 9304, vedený  v  ČSOB a.s. ) s použitím variabilného symbolu (VS) : číslo objednávky. Cestovný lístok (eTicket) a faktúra budú objednávkovým systémom vygenerované a zaslané na emailovú adresu objednávateľa v elektronickej podobe (.PDF) až po prijatí platby v plnej výške  na náš účet. Pri platbe prevodom z inej banky ( aj zahraničnej ) je potrebné uskutočniť platbu v plnej výške tak, aby bola platba prijatá na našom účte najneskôr 24 hodín pred najbližším termínom začatia zmluvnej prepravy uvedenom v cestovnom lístku,

            d)  ak cestovné nebude uhradené (pripísané na náš účet) v plnej výške najneskôr 24 hodín pred začatím prepravy, je vodič oprávnený pýtať cestovné v plnej výške, ak nie je dohodnuté s call centrom inak. Po pripísaní platby na náš účet a po zaslaní žiadosti o vrátenie duplicitnej platby objednávateľom (kupujúcim), vrátime klientovi celú sumu, o ktorú zaplatil naviac.

            e)  na faktúru ( podmienkou tohto spôsobu platby je platná zmluva o spolupráci ).

 

Čl. VI

Odchody a príchody

 

 Slovensko smer - letisko (Budapešť, Viedeň, Krakov,...)

Ak cestujúci nie je na mieste nástupu v objednaný čas, rezervácia prepadá v súlade s platobnými a prepravnými podmienkami bez nároku vrátenia zaplatenej sumy!

* ak cestujúci oznámi svoje meškanie call centru ( tel.: +421 944 040 994 ), vozidlo čaká na mieste nástupu maximálne 10 minút od jeho pristavenia. Letisko (Viedeň, Budapešť, Krakov,...) smer - Slovensko

Vozidlo pristavené na miesto nástupu čaká na objednaných cestujúcich maximálne 30 minút od jeho pristavenia bezplatne (ak sú splnené podmienky Čl.III/7).

* Naša spoločnosť nezodpovedá a nenesie žiadne následky za zmeškanie objednanej prepravy v prípade meškania lietadla, alebo zrušeného letu.

   Úhradou cestovného lístka berie klient túto skutočnosť na vedomie.

* Minimálny odporúčaný čas na príchod na letisko pred odletom sú 2 hodiny a odchod z letiska po prílete je minimálne 1 hodina. V prípade kratšieho času je prestup na vlastnú zodpovednosť cestujúceho.

* V prípade, ak klient nestíha rezervovaný spoj z dôvodu meškania letu, je potrebné to nahlásiť na zákaznícky servis.

 

Čl. VII

Dohodnuté nástupné a výstupné miesta

Odporúčame cestujúcim dostaviť sa na nástupné miesto min. 10 minút pred plánovaným odchodom.

Slovensko: Privátna preprava - presne zadaná adresa na Slovensku.

Budapešť, letisko Ferenza Liszta: zelené parkovisko "TERMINAL PARKING", pod príletovou halou.

Krakov, letisko Balice: parkovisko Kiss&Fly pred medzinárodným terminálom T1, pod prechodovým mostom.

Rzeszów, letisko Jasionka: parkovisko pred medzinárodným terminálom.

Viedeň, letisko Schwechat: parkovisko pred príletovou halou.

Naši vodiči, ako aj vozidlá taxislužby môžu byť viditeľne označené logom našej spoločnosti.

 

Čl. VIII

Postavenie cestujúceho

        Cestujúci má právo:

a)      na bezpečnú, pohodlnú a pokojnú prepravu, na ktorú má platný cestovný lístok,

b)      na prepravu batožiny, podľa podmienok v tomto prepravnom poriadku,

c)      žiadať od vodiča, aby naložil a po preprave vyložil cestovnú batožinu,

d)      žiadať pomoc pri nastupovaní a vystupovaní z vozidla, najmä ak ide o cestujúceho zdravotne ťažko postihnutého (v prípade cestujúceho s invalidným vozíkom je vodič povinný pomôcť cestujúcemu nastúpiť do vozidla a následne uložiť invalidný vozík do priestoru vozidla pre batožinu),

e)      požadovať informácie od osádky vozidla taxislužby týkajúce sa podmienok jeho prepravy,

f)      na vrátenie tej časti  cestovného, na ktorej sa neuskutočnila preprava a to podľa ustanovenia tohto prepravného poriadku,

g)      na prepravu príručnej batožiny, cestovnej batožiny, prípadne extra batožiny a domácich zvierat tým istým vozidlom, len ak to umožňujú prepravné podmienky. O využití tohto práva, resp. o inom špecifickom spôsobe prepravy osoby alebo jej batožiny, je cestujúci povinný sa dohodnúť s cell centrom vopred, najneskôr pri objednávaní prepravy,

h)      vziať zo sebou ako batožinu živé spoločenské zviera, pokiaľ sú splnené osobitné podmienky ustanovené v tomto prepravnom poriadku. 

 

         Cestujúci je povinný:

a)      dostaviť sa na miesto začatia prepravy včas pred odchodom vozidla,

b)      poslúchnuť pokyny a príkazy člena osádky ( resp. vodiča ) vozidla, ktoré smerujú k zaisteniu bezpečnosti cestujúcich a plynulosti cestnej premávky,

c)      správať sa tak aby nenarúšal bezpečnú a pokojnú prepravu cestujúcich a neobťažoval cestujúcich a vodiča,

d)      z dôvodu platných cestných predpisov platných v EÚ o preprave detí a infantov v dopravnom prostriedku je nutné, aby deti mali autosedačky. Autosedačka musí byť pevne pripútaná k sedadlu vozidla. Infant nesmie cestovať na kolenách dospelej osoby, ale musí mať svoje vlastné miesto. Z tohto dôvodu nie je poskytnutá zľava pre deti a infantov,

e)      vo vozidle taxislužby na miestach na to vyhradených, prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest vrátane vodiča uvedených v osvedčení o evidencii vozidla, 

f)       na prednom sedadle vedľa vodiča je možné prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, každá prepravovaná osoba vo vozidle taxislužby počas prepravy je povinná použiť bezpečnostný pás, ktorým je vybavené vozidlo, inak zodpovedá za škodu, ktorá tým dopravcovi vznikne.

 

         Cestujúcemu počas prepravy nie je dovolené:

a)      prihovárať sa vodičovi spôsobom, ktorý ohrozuje bezpečnosť prepravy,

b)      pískať, spievať, hlučne sa správať, hrať na hudobnom nástroji a púšťať reprodukovanú hudbu a reč bez súhlasu vodiča (resp. osádky vozidla),

c)      otvárať dvere a okná, vykláňať sa a vyhadzovať z okna odpadky a predmety, alebo nechať vyčnievať veci z vozidla,

d)      fajčiť v priestore vozidla,

e)      konzumovať nápoje, jesť (v priebehu cesty je plánovaná cca 10 min. prestávka, ktorá je určená aj na občerstvenie),

f)       zdržiavať sa v priestore, ktorý je vyhradený pre vodiča a v priestore, ktorý je určený na vystupovanie a  nastupovanie, ak to prekáža nerušenému vystupovaniu a  nastupovaniu ostatných cestujúcich,

g)      nechať stáť, alebo kľačať deti na sedadlách, pokiaľ by mohli znečistiť sedadlá,

h)      odkladať veci a zvieratá na sedadlo,

i)       svojvoľné nakladanie/vykladanie batožiny do kufra vozidla, svoju batožinu podá vodičovi, ktorý ju sám uloží do batožinového priestoru.

 

Čl. IX

Oprávnenia dopravcu voči cestujúcim

 1.  Dopravca je oprávnený požadovať od cestujúcich úhradu cestovného za vykonanie prepravy v súlade s príslušnou tarifou a vo forme podľa tohto  prepravného poriadku,
 2.  dopravca je pred začatím prepravy a  počas nej oprávnený prostredníctvom vodiča, alebo zamestnanca povereného organizáciou prepravy (ďalej  len „dispečer“) dávať pokyny a príkazy cestujúcim za účelom zaistenia ich bezpečnosti, alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorí sú  povinní ich bezpodmienečne poslúchnuť,
 3.  dopravca je oprávnený prostredníctvom vodiča taxislužby, alebo inej oprávnenej osoby dopravcu odmietnuť prepravu cestujúceho a vylúčiť  cestujúceho z prepravy, ak:

           a)     cestujúci odmietne uhradiť požadované cestovné alebo sa pri kontrole cestovných lístkov nepreukáže platným cestovným lístkom. V prípade ak cestujúci pri nástupe tvrdí, že zaplatil za cestovný lístok  bankovým prevodom, ale pre krátkosť času nestihla prebehnúť banková operácia, je cestujúci povinný si zakúpiť cestovný lístok u vodiča a následne, keď sa preukáže, že banková operácia prebehla, tzn. platbu od klienta dopravca obdrží na účet, tak cestujúci má následne nárok na vrátenie peňazí v plnej výške po zaslaní žiadosti emailom na transfer@airtrans.sk, kde uvedie všetky potrebné údaje o účte, kde si praje poslať späť peniaze,

           b)     správanie cestujúceho vzbudzuje obavu o bezpečnosť, život alebo zdravie vodiča, alebo ostatných cestujúcich a ich majetok,

           c)     cestujúci znečisťuje, alebo poškodzuje vozidlo dopravcu, alebo inak obťažuje cestujúcich, alebo ohrozuje ich majetok,

           d)     cestujúci má v úmysle prepraviť batožinu alebo zviera, ktorej preprava je podľa tohto prepravného poriadku vylúčená

           e)     cestujúci vo vozidle fajčí, alebo konzumuje alkoholické nápoje, alebo existuje podozrenie, že cestujúci je pod vplyvom alkoholu, návykových alebo psychotropných látok,

           f)     cestujúci svojím hlasovým prejavom, pískaním, reprodukovaním hudby alebo iných zvukov alebo inými prejavmi pôsobí rušivo na vodiča,  alebo ostatných cestujúcich,

           g)     cestujúci akýmkoľvek iným spôsobom ohrozuje plynulosť alebo bezpečnosť dopravy, najmä vstupovaním do priestoru vodiča, nastupovaním alebo vystupovaním z vozidla mimo určenej zastávky alebo iným nevhodným konaním,

           h)     cestujúci napriek upozorneniu vodiča alebo inej oprávnenej osoby nerešpektuje akékoľvek ustanovenie tohto prepravného poriadku,

            i)     pre chorobu, užívanie návykových látok alebo z iných dôvodov môže byť cestujúcim alebo dopravcovi na ťarchu,

 1.  v prípadoch podľa bodu 3. je dopravca oprávnený prerušiť vykonávanú prepravu až do okamihu opustenia vozidla cestujúcim, ktorého konanie  oprávňuje dopravcu odmietnuť prepravu tohto cestujúceho. Dopravca je v tomto prípade oprávnený vyložiť nežiadúceho cestujúceho na najbližšom  možnom mieste (vrátane benzínovej stanice, či odpočívadla). Vylúčený z prepravy nemá nárok na náhradu cestovného za nevykonanú časť  prepravy, ani na vrátenie zaplateného cestovného. Ostatným cestujúcim nevzniká nárok na zľavu z cestovného (v prípadoch podľa bodu 3.)

      5.  dopravca je oprávnený odmietnuť prepravu cestujúceho, čakajúceho na prepravu na nástupnom mieste, aj v prípade, že povolená kapacita vozidla je už naplnená,

 1.  dopravca je oprávnený prostredníctvom vodiča zadržať cestovnú batožinu, ktorá podlieha spoplatneniu až do času vyrovnania dlžného dovozného.

 

 Čl. X

Povinnosti dopravcu

           Dopravca je povinný najmä:

 1.  Prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa platného prepravného poriadku.
 2.  Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie aktuálneho znenia prepravného poriadku na svojich webových stránkach a portáloch  ( www.airtrans.sk,  www.mallbooking.com,  www.mallbooking.sk,... )
 3.  Prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a po uskutočnení prepravy vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a  zaplatení cestovného vo vozidle taxislužby, to neplatí, ak ide o vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné  pred začatím prepravy alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy. V takýchto prípadoch vozidlo taxislužby nemusí byť vybavené  taxametrom.
 4.  Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a ich batožiny.
 5.  Označiť každé prevádzkované vozidlo svojim obchodným menom.
 6.  Zabezpečiť technickú základňu vybavenú na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a  garážovanie vozidiel a  na starostlivosť o osádky  vozidiel a o cestujúcich v rozsahu poskytovaných dopravných služieb.
 7.  Byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej dopravy v taxislužbe, cestujúcim a tretím osobám.  Vozidlo musí mať platné poistenie PZP a havarijné poistenie vozidla.
 8.  Mať vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom cestujúcemu preukaz vodiča taxislužby.
 9.  Mať vo vozidle taxislužby tento kompletný prepravný poriadok a cenník,  umožniť cestujúcemu na požiadanie nahliadnuť do nich.
 10.  Prevádzkovať taxislužbu s vozidlom, ktoré je uvedené v koncesii a má v koncesii pridelené evidenčné číslo vozidla taxislužby, pričom toto číslo  musí byť umiestnené vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho. Výnimku tvoria len prípady, kedy pre potreby leteckých a  cestovných agentúr (kancelárii) vykonáva dopravca zmluvnú prepravu klientov.
 11.  Ak na základe zmluvy s dopravcom poskytuje osobnú cestnú dopravu v taxislužbe zmluvný vykonávajúci dopravca, ustanovenia tohto  prepravného poriadku sa naňho vzťahujú v rovnakom plnom rozsahu.

Čl. XI

Rozsah prepravy batožín

 1.  Cestujúci má právo vziať si so sebou batožinu, ktorá svojim objemom, rozmermi alebo hmotnosťou umožňuje bez ťažkostí ju naložiť a umiestniť vo  vozidle dopravcu.
 2.  Premiestnenie batožiny k vozidlu a od vozidla vykonáva cestujúci. Batožina nebude automaticky preložená z/do vozidla.
 3.  Batožina nesmie svojimi rozmermi a obsahom obťažovať a obmedzovať spolucestujúcich nad mieru primeranú pomerom. V opačnom prípade  dopravca neumožní prepravu takejto batožiny.
 4.  Batožinu ukladá vodič tak, aby neohrozovala bezpečnosť cestujúcich, výkon služby vodiča, neobmedzovala nastupovanie, vystupovanie a  nepoškodila vozidlo. Cestujúci je povinný poskytnúť pri vykladaní a nakladaní svojej batožiny primeranú pomoc, ak vodič o ňu požiada a  poslúchnuť pokyny vodiča.
 5.  Vodič určí, či sa batožina prepraví ako príručná alebo ako cestovná batožina (mimo priestoru pre cestujúcich). Cestujúci má právo vziať so sebou  ako príručnú batožinu, ktorú môže podľa potreby držať v ruke alebo na lone. Za túto batožinu v plnej miere zodpovedá cestujúci.
 6.  Cestujúci je povinný upozorniť vodiča na osobitnú povahu batožiny - na jej obsah, hodnotu a či vyžaduje osobitné zaobchádzanie, alebo uloženie v  určitej polohe. Týka sa to aj pomôcok pre zdravotne postihnuté osoby a invalidné vozíky.
 7.  Cestovná batožina sa prepravuje oddelene od cestujúceho. Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na cestovnej batožine prepravovanej  oddelene od cestujúceho v čase od prevzatia do jej vydania pri skončení prepravy cestujúceho. Ak bola škoda spôsobená cestujúcim, chybou  batožiny, jej obalu alebo balenia, osobitnou povahou batožiny alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť alebo preto, že cestujúci  neupozornil vodiča na potrebu osobitného nakladania s batožinou, dopravca za škodu nezodpovedá.  Dopravca nezodpovedá za škodu, ktorá  vznikla na opustenej batožine, tzn. cestujúci má povinnosť dohliadnuť, aby sa jeho odovzdaná batožina naložila a až následne zaujme vodičom  stanovené sedadlo vo vozidle.
 8.  Ak sa batožina prepravuje mimo priestoru cestujúceho, cestujúci je povinný pri skončení prepravy hlásiť sa ihneď o jej vydanie.
 9.  Zodpovednosť za batožinu umiestnenú v batožinovom priestore nesie dopravca podľa ustanovení prepravného poriadku.
 10.  Vodič má právo požiadať od cestujúceho zaplatenie prepravného za batožinu prijatú na prepravu ihneď po jej prijatí. Výška prepravného je  stanovená tarifou.
 11.  Cestujúcim sa nedovoľuje prepravovať so sebou:

           a)  veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi a taktiež tarifou dopravcu,

           b)  nebezpečné veci ( horľavé, výbušné, prchavé a pod.),

           c)  zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície, pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy,

           d)  predmety, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky, poškodiť alebo znečistiť vozidlo alebo cestujúcich,

           e)  predmety, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na ťarchu,

           f)  batožiny, ktorých celková hmotnosť prevyšuje 50 kg,

 1.  Cestujúci môže prepraviť najviac 1 ks príručnej a 1 ks cestovnej batožiny. Ak je voľné miesto vo vozidle, môže cestujúci so súhlasom vodiča  vziať so sebou ešte ďalšiu batožinu za poplatok.
 2.  Bezplatne prepravíme 1 kus príručnej batožiny (max. rozmery 15x25x35 cm) a 1 kus cestovnej batožiny do 25 kg (max. rozmery 30x60x80 cm)  v batožinovom priestore. Každá ďalšia cestovná batožina, alebo nadrozmerná batožina je spoplatnená podľa platnej tarify. Nadpočetnú  batožinu je možné zakúpiť po dohode s call centrom. Nadpočetnú, alebo nadrozmernú batožinu prepravíme len za predpokladu, že je v  batožinovom priestore voľné miesto!
 3.  Objednávateľ musí pri objednávaní prepravy oznámiť dopravcovi - cell centru aj prepravu nadrozmernej batožiny, ako sú najmä barly, palice,  kočíky, klietky, balíky, lyže, sane a iné predmety, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode, alebo prudkom pohybe vozidla pre vodiča alebo  cestujúcich nebezpečné. Takáto batožina je prepravovaná iba v priestore pre batožinu. Do batožinového priestoru možno uložiť detský kočík len  vtedy, ak sa dá poskladať.
 4.  Batožinu a iné predmety nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje výlučne vodič vozidla taxislužby.
 5.  Hmotnosť a rozmery batožín sú dopravcom zisťované podľa možností odhadom a rozhodujúci je odhad vodiča.
 6.  Preprava autobusových zásielok nie je povolená.

 

Čl. XII

  Preprava živých zvierat

 1.  Preprava živých spoločenských zvierat (psy a mačky) je dovolená len ak sú umiestnené výhradne v prepravných schránkach. Prioritne sú  prepravované v batožinovom priestore.
 1.  Živé spoločenské zviera, vrátane psa a mačky, musí byť prepravované v prepravnej schránke a považuje sa za batožinu. Dovozné stanovené  v cenníku je bez ohľadu na to, či je prepravované zviera umiestnené v batožinovom priestore, alebo v priestore pre cestujúcich.

 Čl. XIII

Postup pri nájdení zabudnutej batožiny a iných predmetov

 1.  Za zabudnuté predmety a batožinu dopravca nenesie zodpovednosť.
 2.  Pokiaľ vodič taxislužby po ukončení prepravy v  cieľovej zastávke nájde vo vozidle zabudnutý predmet alebo batožinu, je povinný túto odovzdať  zodpovednému pracovníkovi dopravcu, ktorý ju zaeviduje a  uskladní. Za obsah nájdenej batožiny dopravca nezodpovedá.
 3.  V prípade, že vlastník zabudnutého predmetu alebo batožiny sa prihlási o jeho vydanie do troch dní, bude mu vydaný bez poplatku za uskladnenie.  Po lehote troch dní má dopravca právo účtovať poplatok za uskladnenie a to 2,- EUR za každý začatý deň.
 4.  Dopravca má právo žiadať od vlastníka zabudnutého predmetu alebo batožiny, ktorý si ho žiada alebo osoby splnomocnenej k tomu jej majiteľom  popis predmetu, prípadne jeho obsah a až po spoločnom preskúmaní predmetu alebo jeho obsahu sa tento vydá vlastníkovi. Pri odovzdávaní  nájdeného predmetu alebo batožiny je vlastník povinný preukázať sa preukazom totožnosti, ktorého číslo dopravca spolu s adresou poznamená  v príslušnej evidencii.
 5.  Pokiaľ dopravcovi je známa adresa vlastníka zabudnutého predmetu alebo batožiny, upovedomí ho o  nájdení vo vozidle taxislužby na jeho  náklady, ktoré vlastník je povinný uhradiť pri jeho prevzatí.
 6.  Ak si vlastník predmet, alebo batožinu nevyzdvihne, odovzdá ho dopravca podľa §135 ods. 1 Občianskeho zákonníka príslušnému štátnemu  orgánu, ktorým je miestne príslušný obvodný úrad v sídle kraja, v ktorom územnom obvode sa zabudnutý predmet nachádza.

Čl. XIV

Postup vodiča taxislužby, pracovníka call centra, pri dopravnej nehode, požiari vozidla a náhleho ochorenia cestujúceho počas prepravy

 1.  Pokiaľ dôjde k dopravnej nehode je vodič vozidla taxislužby povinný postarať sa (v medziach svojich schopností a možností) aby možné následky  nehody boli obmedzené na čo najnižšiu mieru a nemohlo dôjsť k prípadnému ďalšiemu ohrozeniu osôb.

           Vodič je povinný najmä:

           a) urobiť vhodné opatrenia k zaisteniu bezpečnosti cestnej premávky na mieste nehody,

           b) poskytnúť podľa svojich možností prvú pomoc zraneným osobám a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu,

           c) informovať všetkých cestujúcich primeraným spôsobom a formou o vzniknutej situácii,

           d) urobiť vhodné opatrenia k zaisteniu bezpečnosti a zdravia cestujúcich a ochrany ich batožín,

           e) ohlásiť dopravnú nehodu Policajnému zboru a zodpovednému pracovníkovi dopravcu,

 1.  Zodpovedný pracovník dopravcu sa bezodkladne postará o náhradnú prepravu cestujúcich ako aj ich batožín do cieľovej zastávky a urobí ďalšie  opatrenia pre čo najrýchlejšie odstránenie následkov dopravnej nehody.
 2.  V prípade úrazu, alebo náhleho ochorenia cestujúceho je vodič taxislužby povinný v medziach svojich schopností a možností poskytnúť prvú pomoc  a dopraviť ho do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia na ošetrenie, alebo privolať záchrannú zdravotnú službu. Zároveň dôvody prípadnej zmeny  plánu cesty vodič taxislužby vysvetlí ostatným cestujúcim a oznámi túto situáciou call centru ( resp. dispečingu ).
 3.  Pokiaľ dôjde počas prepravy vozidlom taxislužby k mimoriadnej udalosti pri ktorej sú ohrozené životy, alebo zdravie cestujúcich alebo vodiča  (živelná pohroma) tak, že vozidlo nemôže pokračovať po bežnej trase, dopravca ich dopraví inou najbližšou trasou do ich cieľových zastávok,  pokiaľ to prevádzkové pomery umožňujú. V prípade, že sa v preprave na bežnej trase v dôsledku mimoriadnej udalosti nedá pokračovať ani  odklonením sa od trasy, cestujúci majú nárok na bezplatné vykonanie prepravy späť do východiskovej zastávky nástupného miesta.
 4.  V prípade vzniku mimoriadnej udalosti z dôvodu vyššej moci (napr. aj pokazenie sa vozidla) dopravca je povinný bezodkladne zabezpečiť náhradnú  dopravu. V takýchto prípadoch (dopravca nevie ovplyvniť = vyššia moc) dopravca neposkytuje zľavu na cestovnom a nenesie zodpovednosť za  prípadné zmeškanie následných spojení.

Čl. XV

Tarifa

1. Cestovné je cena za prepravu cestujúceho stanovená dopravcom.

2. Základné cestovné je cena za prepravu osôb, ktoré si neuplatňujú nárok na zľavu.

3. Zľavnené cestovné je cena za prepravu osôb, ktoré si uplatňujú nárok na zľavu zo základného cestovného.

4. Cestovné:

    Základná tarifa je:

    1,- € za kilometer + 10,- € za 1 hodinu jazdy bez DPH

   

    Napríklad:    

    Košice - Budapešť je od 176,- €  / vozidlo / cesta

    Košice - Viedeň je od 350,- € / vozidlo / cesta

    Košice - Krakov je od 190,- € / vozidlo / cesta

    Košice - Debredín je od 190,- € / vozidlo / cesta

5. V prípade, ak klient chce cestovať sám, prípadne spolu ako skupina je možné si on-line objednať tzv. Transfer pre skupinu, kde zadá nástupnú / výstupnú adresu a čas nástupu. Cena transferu pre skupinu ( 4 - 8 cestujúcich ) na trase Košice-Budapešť (letisko) je od 240,- €, na trase Košice-Prešov je od 270,-€, na trase Košice-Bratislava je od 370,-€ a na trase Košice-Viedeň (letisko) je od 340,- €. V prípade, ak je maximálny počet traja cestujúci, je možné objednať „VIP“ dopravu na letisko, alebo z letiska.

6. V cene prepravy je jedna adresa nástupu, alebo výstupu, poplatok (príplatok) za každú ďalšiu adresu je 10,- € (za každú ďalšiu adresu).

7. Cena prenájmu vozidla taxislužby v rámci SR, podľa požiadavok klienta, po vzájomnej dohode a zaslaním potrebných údajov a informácií o prenájme emailom na transfer@airtrans.sk

8. Stojné je 10,- € za každú aj započatú polhodinu (30 minút).

9. Aktuálny cenník je zverejnený na webových stránkach dopravcu, prípadne konkrétnu cenovú ponuku podľa požiadavok žiadajte písomne na transfer@airtrans.sk.

10. Prepravné za batožinu: batožina navyše 15,- €/kus, batožina nad povolenú hmotnosť (nad 25 kg) 15,- €/kus.

11. Prepravné za spoločenské zviera do 20 kg (vrátane hmotnosti prepravného boxu) je 25,- €

Čl. XVI

Akciové ceny, zľavy a špeciálne ponuky

 1.  Akciové ceny, zľavy, špeciálne ponuky a darčeky využívame pre promo akcie, doplnenie voľných kapacít ( last minut ), zvýhodnenie skupín,  zvýhodnenie pravidelných klientov, odmeny cestujúcich za vernosť, darček k narodeninám, darček za obrat, ...
 1.  Špeciálne ponuky a akciové ceny majú časovo ohraničenú platnosť a platia výlučne len pre on-line objednávky osobnej dopravy.
 1.  Dopravca je oprávnený vyhlásiť akciové ceny, zľavy v rámci promo akcií, alebo prirážky k platnému cestovnému, ako aj ich platnosť a dobu  trvania.

O špeciálnych ponukách, zľavách alebo prirážkach k cestovnému budú cestujúci informovaní prostredníctvom webových stránok a portálov dopravcu ( www.airtrans.sk,  www.mallbooking.com,  www.mallbooking.sk,... ), prípadne spravodajom do e-mailovej schránky zaregistrovaných klientov.

Čl. XVII

Storno

1. Storno zakúpenej prepravy je nutné nahlásiť výlučne písomnou formou (emailom).

2. Stornovanie, alebo zmeny prepravy môže vykonať výlučne objednávateľ (kupujúci).

3. Zmeniť termín objednanej prepravy, alebo po dohode vytvorenie kreditu z tejto prepravy je možné iba viac ako 48 hodín pred jej uskutočnením, výlučne písomnou formou (emailom), poplatok je 10 € za jeden smer a ten bude odrátaný z kreditu.

    Preloženú prepravu a kreditový lístok už nie je možné stornovať (storno poplatok je 100% celkovej ceny objednanej preloženej prepravy, alebo kreditového lístku)!

4. Stornovanie viac ako 48 hodín pred uskutočnením transferu je za storno poplatok 30 % z ceny prepravy / jeden smer.

5. Stornovanie menej ako 48 hodín pred odchodom zakúpeného transferu je cestovný lístok plne nerefundovateľný (nestornovateľný).

6. Storno podmienky začínajú platiť od momentu zakúpenia prepravy (cestovného lístka), tzn. že objednávateľ (kupujúci) je povinný si správnosť údajov cestovného lístka skontrolovať v doručenom potvrdzujúcom e-maily (pri on-line objednávke), resp. pri prebraní, lebo na následnú reklamáciu údajov nebudeme brať zreteľ!

7. Naša spoločnosť nenesie žiadne následky ak klient nenastúpi na objednaný transfer z dôvodu meškania alebo zrušenia letu, tzn. klient nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy podľa prepravného poriadku ČI.XVII odsek 5.

Lehota na úhradu dobropisov za stornované objednávky je 30 pracovných dní.

Úhradou cestovného lístka klient súhlasí a berie túto skutočnosť na vedomie. 

Čl. XVIII

Zodpovednosť

 1.  Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 2  Občianskeho zákonníka.
 2.  Nároky pre nedostatok poskytovaných služieb sú uvedené v tomto prepravnom poriadku dopravcu.
 3.  Uplatnený nárok nemôže reklamujúci meniť bez súhlasu dopravcu.
 4.  V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu, alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný  nahradiť škodu vzniknutú cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas, nasledovne:

           a) náhrada škody za omeškanie bude riešená pomernou zľavou na zaplatenom cestovnom,

           b) náhrada škody za neuskutočnenie prepravy bude riešená úhradou cestovného podľa cenníka taxislužby,

           c) svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

Čl. XIX

REKLAMAČNÝ PORIADOK

          1. Všeobecné ustanovenia:

Tento reklamačný poriadok upravuje všetky právne vzťahy vznikajúce medzi cestujúcim, resp. objednávateľom, alebo iným odberateľom poskytovaných služieb (ďalej len „reklamujúci“) a spoločnosťou mallbooking.com s.r.o. (ďalej len „dopravca“), na základe a v súvislosti s uplatňovaním reklamácie reklamujúcim voči dopravcovi, ktorá súvisí s kvalitou alebo správnosťou služieb, ktoré dopravca reklamujúcemu poskytuje v  rozsahu a  kvalite garantovanej v zmluvách, prepravnom poriadku, alebo inými právnymi vzťahmi uzavretými medzi dopravcom a reklamujúcim, najmä postupy a lehoty vybavovania reklamácie, náležitosti reklamácie a všetky ostatné súvisiace právne vzťahy.

Na účely tohto prepravného poriadku sa reklamáciou rozumie reklamujúcim uplatňované právo zo zodpovednosti za nedostatky služieb poskytovaných dopravcom v lehotách určených týmto reklamačným poriadkom.

Na účely tohto prepravného poriadku sa reklamujúcim rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá má postavenie spotrebiteľa podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o  priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“). 

 

          2. Postupy a lehoty vybavovania reklamácie:

Reklamujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu písomne zaslaním elektronickou poštou (emailom) na e-mailovú adresu dopravcu transfer@airtrans.sk.

a)   Reklamujúci je povinný uplatniť práva a  nároky vyplývajúce z  tohto prepravného poriadku spôsobom uvedeným v následnom bode bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od vykonania prepravy. Cestujúci  má právo sa telefonicky, alebo písomne informovať na priebeh vybavovania reklamácie.

b)   Ak reklamujúci v lehote podľa predchádzajúceho bodu nevytkne dopravcovi túto zistenú skutočnosť, reklamujúcemu právo zo zodpovednosti za vady zaniká.

c)   Reklamujúci je povinný dopravcovi poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na objasnenie reklamovanej skutočnosti. Pokiaľ odmietne túto súčinnosť  poskytnúť, dopravca nie je povinný vykonať ďalšie preverenie reklamácie a nie je povinný ďalej skúmať oprávnenosť reklamácie.

d)   Pokiaľ nie je možné ihneď, v zložitom prípade najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie, dopravca je oprávnený v rámci svojej právomoci vykonať ďalšie preverenie reklamácie a odborne ju posúdiť, pričom celkové vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Čas potrebný na opravu, resp. doplnenie náležitosti reklamácie reklamujúcim sa nezapočítava do lehoty potrebnej na rozhodnutie o vybavení reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má reklamujúci rovnaké práva ako pri neodstrániteľnej vade, t.j. reklamujúci má právo od zmluvy odstúpiť.

e)   Pri uplatnení reklamácie vydá dopravca reklamujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, dopravca doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie reklamujúcemu ihneď po prijatí reklamácie.

f)   Dopravca o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomný doklad vydá dopravca reklamujúcemu aj vtedy, ak reklamácii  nevyhovie, resp. vyhovie len čiastočne. Dopravca nenesie zodpovednosť za to, že sa na reklamujúcim uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslaný písomný doklad doručiť.

g)  Reklamáciu údajov na vydanom cestovnom lístku (faktúre) si reklamujúci môže uplatniť ihneď po vydaní cestovného lístka a následnom skontrolovaní lístka cestujúcim, resp. objednávateľom, t.j. po overení správnosti údajov na vydanom cestovnom lístku (faktúre). Na neskoršiu reklamáciu údajov uvedených na cestovnom lístku dopravca nebude brať zreteľ. 

 

          3. Náležitosti reklamácie:

Reklamujúci je povinný uplatniť reklamáciu písomne. Reklamujúci je povinný v reklamácii určito, zrozumiteľne, spávne, pravdivo a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namieta  a  svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom preukázať predložením právne relevantných dokladov (dôkazov), ktoré je reklamujúci povinný obstarať na vlastné náklady.

Reklamujúci je ďalej povinný uviesť aj právo, ktoré týmto spôsobom voči dopravcovi uplatňuje, a ktoré nie je oprávnený neskôr meniť bez súhlasu dopravcu.

          4. Každá reklamácia musí obsahovať:

a)  identifikačné údaje reklamujúceho, presnú poštovú adresu, na ktorú žiada zaslať vybavenie reklamácie, telefónne číslo, názov jeho peňažného ústavu  s uvedením čísla účtu pre prípad, že mu bude vyplácaná finančná náhrada,

b)  predmet reklamácie,

c)  primerané zdôvodnenie a  vymedzenie práva, ktoré týmto spôsobom voči dopravcovi uplatňuje,

d)  súpis dokladov priložených k  reklamácii a  fotokópie predmetných dokladov. Medzi dokladmi musí byť predložený doklad o poskytnutí služby (cestovný lístok, batožinový lístok, faktúra, pokladničný blok, poprípade letenka, alebo iný cestovný lístok),

e)  dátum podania reklamácie,

Ak reklamáciu, z ktorej by vyplynuli možné finančné náhrady podáva jedna osoba v mene viacerých je potrebné, aby sa k reklamácii doložilo splnomocnenie, v ktorom osoby oprávňujú reklamujúceho, aby konal v ich mene.

Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v predchádzajúcich bodoch, dopravca vyzve reklamujúceho v lehote nie kratšej ako 7 pracovných dní od doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov, aby reklamáciu doplnil. Pokiaľ reklamujúci tak neurobí, dopravca nie je povinný sa jeho reklamáciou zaoberať a skúmať oprávnenosť reklamácie. Ak reklamujúci v  lehote určenej dopravcom doplní svoju reklamáciu, od tohto momentu začínajú plynúť lehoty uvedené vyššie. V prípade ak si reklamujúci nesplní povinnosť (náležitosti reklamácie), dopravca nie je povinný vykonať ďalšie preverenie reklamácie a nie je povinný ďalej skúmať oprávnenosť reklamácie. 

          5. Neoprávnená reklamácia a zamietnutie reklamácie

Neoprávnenou reklamáciou  sa v zmysle tohto prepravného poriadku pri preprave rozumie reklamácia reklamujúceho, ktorý v čase udalosti:

a)  porušil predpisy dopravcu alebo zákony SR, alebo cieľového štátu,

b)  bol pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok,

c)  nedostatky dopravcom poskytovanej služby si zavinil sám,

d)  ohrozoval cestujúcich vo vozidle,

e)  fajčil, príp. pil alkoholické nápoje v priestore vozidla, 

f)  poškodzoval vozidlo,

g)  prepravoval vo svojej batožine veci, alebo zvieratá, ktoré sú zakázané alebo odmietol  preskúmanie batožiny,

h)  prepravoval vo vozidle batožinu, na ktorej pre jej nespôsobilosť resp. osobitnú povahu  vznikla škoda a reklamujúci na tieto skutočnosti dopredu neupozornil,

i)  bol pre akékoľvek opodstatnené dôvody vylúčený z prepravy,

j)  nerešpektoval pokyny oprávnenej osoby dopravcu. 

          6. Dopravca má právo odmietnuť vybavenie reklamácie v prípade ak:

a)  nebola podaná oprávnenou osobou - objednávateľom,

b)  reklamácia nebola podaná v čase a v súlade s týmto prepravným poriadkom,

c)  vo veci bolo začaté súdne, resp. rozhodcovské konanie, alebo vo veci príslušným orgánom už bolo právoplatne rozhodnuté,

d)  škoda vznikla následkom živelnej pohromy alebo mimoriadnej udalosti za ktorú dopravca nenesie zodpovednosť,

e)  nákup služby nebol preukázaný,

f)  reklamáciu na službu reklamujúci uplatňuje po uplynutí lehôt stanovených v tomto reklamačnom poriadku.

Zamietnutie reklamácie oznámi dopravca reklamujúcemu písomne na adresu uvedenú v jeho písomnej reklamácii.

V prípade nesúhlasu reklamujúceho s vybavením reklamácie má reklamujúci právo uplatniť svoje požiadavky na príslušnom súde.

         

          7. Sťažnosti, prípadne iné podnety môže spotrebiteľ zaslať emailom na transfer@airtrans.sk

Čl. XX

Mimoriadna udalosť

1. Za mimoriadnu udalosť  pri výkone osobnej dopravy - taxislužby sa považuje:

a)  dopravná nehoda vozidla taxislužby prípadne ak je svedkom dopravnej nehody,  

b)  požiar vozidla,

c)  porucha vozidla,

d)  úraz, alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby,

e)  neprispôsobivé chovanie sa cestujúceho, ktoré si vyžaduje zásah vodiča

 

2. Pri mimoriadnej udalosti  je vodič vozidla taxi povinný predovšetkým:

a)  bezodkladne zastaviť vozidlo,

b)  urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného Mimoriadnou udalosťou,

c)  poskytnúť podľa svojich schopnosti a možnosti zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,

d)  urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie,

e)  informovať o tejto skutočnosti dopravcu.

 

3. Ak pri Mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desať násobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič vozidla taxislužby povinný:

a)  ohlásiť bezodkladne mimoriadnu udalosť policajnému orgánu,

b)  zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia mimoriadnej udalosti,

c)  zotrvať na mieste až do príchodu policajného orgánu alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po privolaní pomoci, alebo po ohlásení mimoriadnej udalosti,

d)  informovať o tejto skutočnosti dopravcu.

Čl. XXI

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

1. Každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. Možnosti a podmienky alternatívneho riešenia sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Bližšie informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, najmä o možnostiach a podmienkach alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sú dostupné na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR (http://www.mhsr.sk), ktoré zároveň vedie zoznam subjektov alternatívne riešenia spotrebiteľských sporov (http://www.mhsr.sk). Ďalšie informácie ohľadom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sú dostupné aj na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), ktorá je jedným zo subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.

Čl. XXII

Záverečné ustanovenia

 1.  Tento prepravný poriadok je súčasťou zmluvy o preprave, pričom dopravca a cestujúci majú právo v písomnej dohode upraviť práva a povinnosti  odlišne ako sú upravené v tomto prepravnom poriadku,
 2.  Cestujúci (objednávateľ prepravy), uzavretím dohody o preprave prehlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy o preprave, ako aj s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z prepravného poriadku dopravcu.
 3.  Ostatné právne vzťahy medzi dopravcom a reklamujúcim, výslovne neupravené týmto reklamačným poriadkom, sa budú riadiť príslušnými  ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR. V prípade sporov, alebo rozdielov v interpretovaní, je smerodajná  slovenská verzia tohto prepravného poriadku. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri vybavovaní a uplatňovaní reklamácie,  budú riešené v prvom rade mimosúdnou cestou - alternatívnym riešením sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z.. Ak napriek tomu nedôjde k dohode, platí, že v prípade sporu je pre jeho rozhodnutie oprávnený  príslušný obchodný súd v sídle dopravcu.
 4.  Dopravca je oprávnený z dôvodu zmien právnych predpisov, alebo vývoja právneho alebo podnikateľského prostredia meniť alebo dopĺňať tento  prepravný poriadok kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Dopravca zverejňuje prepravný poriadok na svojich webových stránkach a portáloch www.airtrans.sk,  www.mallbooking.com,  www.mallbooking.sk,... Prepravný poriadok je dostupný v plnom znení aj na kontaktných  centrách a u zmluvných partnerov (domáce aj zahraničné cestovné kancelárie, letecké agentúry,...).
 5.  Účinnosť tohto prepravného poriadku, alebo jeho časti možno vylúčiť, alebo upraviť iba písomnou dohodou cestujúceho (objednávateľa) a dopravcu.
 6.  Tento prepravný poriadok bol schválený rozhodnutím valného zhromaždenia dopravcu dňa 29.9.2020 a je účinný od 1.10.2020.
 7.  Tento prepravný poriadok v plnom znení bol zverejnený dňa 1.10.2020 a od tohto dňa nadobúda platnosť.
 8.  Orgán dohľadu: Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom v Košiciach, 043 79 Košice, Vrátna 3, tel. 055/7290705